ഐ ടി ആർ സമർപ്പിക്കൽ തിയ്യതി നീട്ടി

ആദായ നികുതി പണം റിട്ടേൺ തിയ്യതി കേന്ദ്രസർക്കാർ നീട്ടി .സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ നികുതിദാതാക്കൾക്കു ഐടിആർ സമർപ്പിക്കാം ജൂലൈ 31 ആയിരുന്നു അവസാനതീയതി .എന്നാൽ കോവിഡ് വ്യാപനം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉള്ളതിനാലാണ് പുതിയ തീയതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചത് .

ആദ്യം മാർച്ച് 30 വരെയായിരുന്നു തീയതി .ഇത് പിന്നീട് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജൂൺ 30 ,പിന്നീട് ജൂലൈ 31 ലേക്കും മാറ്റി നിശ്ചയിയ്ക്കുകയായിരുന്നു . ഇത് നാലാം തവണയാണ് ആദാ നികുതി സമർപ്പിക്കാനുള്ള തിയതി നീട്ടി നൽകുന്നത്.

Share your thoughts